ตารางการฉีดวัคซีนและถ่ายพยาธิปอมเมอเรเนียน

4-6 สัปดาห์
- ตรวจสุขภาพและถ่ายพยาธิ
- ฉีดวัคซีนป้องกันโรคหลอดลมอักเสบ

6-10 สัปดาห์
- ฉีดวัคซีนป้องกันโรคหลอดลมอักเสบติดต่อ (ซ้ำ)
- ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หัดสุนัข, ตับอักเสบ, และเลปโตสไปโรซีส
- ฉีดวัคซีนป้องกันโรคลำไส้อักเสบติดต่อ
- ตรวจสุขภาพและถ่ายพยาธิ

10-14 สัปดาห์
- ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หัดสุนัข, ตับอักเสบ, เลปโตสไปโรซีส และโรคหลอดลมอักเสบ (ซ้ำ)
- ฉีดวัคซีนป้องกันโรคลำไส้อักเสบติดต่อ (ซ้ำ)

11-12 สัปดาห์
- ฉีดวัคซีนป้งกันโรคพิษสุนัขบ้า
- ตรวจสุขภาพและถ่ายพยาธิ

ทุก 1 เดือน
- ป้อนยาป้องกันโรคพยาธิหัวใจ ทุก 6 เดือน
- ตรวจสุขภาพ ตรวจอุจจาระ และถ่ายพยาธิ ทุก 1 ปี
- ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
- ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หัดสุนัข, ตับอักเสบ, เลปโตสไปโรซีส, หลอดลมอักเสบ และลำไส้อักเสบ
- ฉีดวัคซีนป้องกันโรคหลอดลมอักเสบติดต่อ
- ตรวจเลือดหาพยาธิหัวใจ

*ตารางการฉีดวัคซีนข้างต้นอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามวินิจ ฉัยของแพทย์*